Selcable
14 juni, 2023

Nya projekt, standarder och prisjusteringar

Projektstart för ny BIM-plattform

FireBIM-projektet, en webbaserad BIM-plattform, som syftar att förbättra och underlätta internationell brandsäkerhetsdokumentation, är under uppstart. En ansökan är inskickad till Vinnova för att säkerställa finansiering och RISE kommer vara projektledare från Sveriges sida. Selcable bevakar arbetet och kommer att delta i en referensgrupp där även Boverket kommer att ingå.

Prisjustering och statistik från trumgruppen

Trumgruppen har under våren haft två sammanträden, dels för att se över prissättningen av returtrummor, dels för att sammanställa statistiken på returerna för 2022. Glädjande är att återvinningsvolymen, räknat på trävikt, ligger på cirka 68 % vilket får anses vara en hög siffra, om än något lägre än under fjolåret. Räknat på antalet trummor i storlek K5 till K30 var returfrekvensen cirka 40 %. Som ett resultat av att trä-index har sjunkit föreslog även gruppen att priset på returtrummor skulle sänks med 10 %, något som även styrelsen godkände. Läs mer om det här. Vi har även påbörjat ett arbete tillsammans med trävaruindustrin och SIS för att uppdatera den svenska trumstandarden. I stället för att vara en dimensionsstandard blir den svenska standarden en konstuktionsstandard. Håll utkik i våra kanaler för mer information i frågan under hösten.

Fler standarder på gång

Arbetet med att uppdatera den svenska mellanspänningskabel standarden fortgår. Dels uppdateras den del som gäller pex-isolerad mellanspänningskabel, dessutom har en ny standard som gäller PP- isolerad mellanspänningskabel utarbetats. Avsikten är att kunna ge ut nya standarder under hösten.