Selcable
23 mars, 2023

Policy PM delat med departementet

Flera arbetsgruppsmöten och samverkansmöten har skett under årets första kvartal. Nedan följer en kortare sammanställning från verksamheten.

Dynamisk uppdatering av ETIM

En ny version av ETIM är nu tillgänglig, ETIM 9.0. Uppdateringen innehåller bland annat en översyn av översättningarna i databasen. SEG har även berättat att de i slutet på mars lanserar en dynamisk version av systemet vilken innebär att framtida uppdateringar blir tillgängliga direkt och någon versionsuppdatering inne längre behövs.

Läs mer hos SEG här.

Branschens syn delad med departementet

I ett möte med Finansdepartementet har Selcable, tillsammans med Europacable, delat branschens syn på kablars roll i EU Taxonomi, det regelverk som hjälper till att klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska investeringar. I ett policydokument, framtaget av Europacable, önskar vi ett förtydligande om att transmissions- och distributionskablar ingår i taxonomin.

Läs vårt policydokument här.

Klassificering av kabelskrot

I ett samarbete med avfallsbolagen tittar vi just nu på hur kabelskrot klassas i avfallshanteringen. Det råder delade meningar huruvida det är farligt eller normalt avfall. Selcable arbetar vidare med frågan och återkommer till medlemmarna så snart vi har mer information. Tydligare regler för klassificering av kabelavfall gynnar främst anläggningsägare och avfallshanterare.

Brandsäkra kablar inom CPR

Revideringen av CPR fortsätter. Brandsäkra kablar kommer också att täckas av förordningen. Tidigare har endast standardkabel varit en del a CPR men med tillägg för brandsäkra kablar skulle exempelvis matningar till hissar påverkas vilket kan få stor effekt vid utrymning av byggnader.

Arbetsgruppen Standardisering och CPR har också behandlat frågan om vilken DC-spänning som får användas på standardkablar. Nuvarande standarder är inte helt klara på den punkten.

Standardiseringsarbete

En ny utgåva kommer under året för standard av PEX-isolerad mellanspänningskabel. Även en standard för PP-isolerad mellanspänningskabel utlovas och arbete pågår inom organisationen. Vi återkommer med mer information.

Miljödeklaration för kabel

Slutligen kan vi berätta att ett arbetsgruppsmöte för iBVD (miljödeklaration för installationsprodukter) ägt rum. Diskussion förs om hur redovisning av innehåll i compound ska ske nu när elektronikkriterierna är klara. Vi får sannolikt anledning att återkomma i frågan under våren.