Selcable
1 juni, 2023

Erfarenhetsutbyte i fokus under Brysselmöte

Under maj månad genomfördes Europacables årsmöte i Bryssel. Intressanta föredrag med fokus på hållbarhet och framtidsutsikter varvades med föreningsformalia och erfarenhetsutbyte mellan de nationella branschorganisationerna.

Den 24 maj genomfördes ett möte mellan Europacable och de nationella branschorganisationerna i Bryssel. Under mötet diskuterades bland annat vikten av nationellt engagemang från organisationerna för att framföra branschens gemensamma åsikter gällande ny lagstiftning och direktiv. Varje branschorganisation beskrev sitt arbete och vad som sker i respektive land som ett sätt att dela erfarenheter och dra nytta av arbetet över landsgränserna. Selcable berättade bland annat att vi skickat in den europeiska kabelbranschens samlade syn på CPR till boverket med förhoppningen om att uppfattningen ska nå EU-arbetet från flera håll.

En fråga som speciellt togs upp var frågan kring det nya förpackningsdirektivet och hur respektive land ska hantera kravet på returer av trummor. Till skillnad från Sverige har de flesta länderna inte någon gemensam hantering av trumreturer.

Efterföljande dag genomfördes Europacables årsmöte. Mötet innehöll ett antal föredrag kopplade till branschens framtid och vilka insikter det finns gällande de volymer som behövs för utbyggnad av både vindkraft och laddinfrastruktur. Miljön var även i fokus när Taxonomi, CBAM samt frågor kring standardisering diskuterades. Bland annat nämndes risken för kopparbrist och vikten av att återvinna koppar i gamla kablar inom Europa i stället för att sälja kopparskrot till exempelvis Kina för återvinning. För att tillverka 9 kg koppar går det åt 1000 ton malm och 5000 liter vatten. Det finns med andra ord stora miljövinster på att återvinna mer koppar.

Under årsmötets formella del avhandlades föreningens ekonomi. Föreningen har intensifierat sitt arbete och kommer bland annat göra en nyanställning inom kort. Föreningen får därigenom fyra anställda resurser. En följd av satsningen blir att medlemsavgifterna ökas under 2024.