EuropacableSelcable
1 november, 2023

Viktiga initiativ inom policy och standardisering 

Från CO2-skatt på aluminium till förberedelser inför förpackningsförordningen, nedan ger vi er en översikt av de viktigaste diskussionerna och besluten från Selcables engagemang på både nationell och europeisk nivå under hösten. Sammantaget belyser de vår ständiga strävan efter förbättring, effektivitet och hållbarhet inom kabelindustrin. 


Nytt från vårt engagemang i Europacable 

CBAM

I EU planeras en CO2-skatt på importerad aluminium för att balansera CO2-skatten på EU-producerat aluminium. Ett problem är dock att produkter med aluminiuminnehåll inte beskattas på samma sätt. Denna ojämlikhet har framhävts till Finansdepartementet, då det påverkar konkurrenskraften för tillverkning av kablar med aluminiumledare i Europa. Även om nuvarande förslag troligtvis kommer att godkännas, kommer våra synpunkter från Europacable att övervägas i framtida revideringar. 

CPR

Gällande produktreglering diskuteras tre alternativa revideringar av CPR. En risk är att kablar undantas från regelverket. Vi har framfört till Boverket att kablar bör inkluderas i CPR, vilket de stöder. Deras ståndpunkt kommer sedan att föras vidare till Regeringskansliet, som hanterar förhandlingarna med EU. 

Taxonomi

Inför Regeringskansliet har vi argumenterat för att investeringar i distributions- och transmissionskabelproduktion bör omfattas av Taxonomireglerna. Denna ståndpunkt har nu blivit en del av officiellt regelverk. 

Bly

Användningen av bly har diskuterats flitigt, och beslutet togs i april att inkludera bly i Annex IVX. Detta innebär att användningen av bly nu är begränsad till specifika regler. 

 


Nytt från Selcables arbetsgrupper 

Arbetsgrupperna inom Selcable informerar varandra om sina respektive projekt, vilket säkerställer en effektiv informationsspridning. Den senaste tiden har vi arbetat med nedan frågor i respektive arbetsgrupp. 

Standard & CPR-gruppen 

Den här gruppen har främst fokuserat på ovan nämnda standarder samt framtagandet av svar till remisser för kommande standarder. Särskilt intresse har riktats mot utvecklingen av regler inom CPR, kablar i explosionsfarliga miljöer och DC-spänning på standardkablar. 

Miljögruppen

Vid det senaste mötet deltog vd:n för Återvinningsindustrierna för att diskutera kodning av kabelavfall. Kodningen för kabelavfall är tvådelad: en för farligt avfall och en för annat avfall. Det finns också planer på att skapa en guide för kabelavfallssortering. Europacable erbjuder också stöd i skapandet av en Europastandard för beräkning av EPD:r genom Cenelec TC20

Trumrådet

Den kommande förpackningsförordningen har diskuterats med representanter från Naturvårdsverket, särskilt med avseende på hanteringen av kabeltrummor. Ett mål har satts för återvinning av trä från trummor till 2030, och den svenska trumstandarden uppdateras för att inkludera branschstandarder. Ett nyligt kalibreringsmöte syftade till att standardisera kvalitetsbedömningen av returtrummor.