Selcable-medlemmar arbetar aktivt för att uppnå högt ställda hållbarhetsmål. Design, materialanvändning, tillverkningsprocesser, användning och slutligt omhändertagande är alla delar som har ett särskilt miljöfokus hos våra medlemmar. Selcables miljökommitté följer därtill regelbundet utvecklingen och lagkrav som påverkar kabelbranschen. Vi har även tagit fram mallar för miljödeklarationer för att enhetligt redovisa våra produkters materialegenskaper där SEGs system för Miljödeklarationer också används. Samtliga miljödeklarationer är tillgängliga i SEGs E-nummerbank. Därtill har vi ett gemensamt retursystem för kabeltrummor.

Selcables medlemmar följer också Eurocables Industry Charter för att säkerställa ett långsiktigt stabilt samhälle.

EKO-design

Direktiv 2009/125/EG, även kallat Ekodesigndirektivet, är ett direktiv som ställer minimikrav på energiprestanda hos produkter under hela livscykeln. Direktivet förbjuder även de mest energi- och resurskrävande produkterna på den europeiska marknaden.

Sedan 2012 är kraftkablar med i direktivet. Europacable och Selcable anser att denna integration bygger på ofullständig och felaktig information. Även om vi stöder EU:s ambition att minska koldioxidutsläppen och öka energieffektiviteten, anser vi att det finns många andra parametrar som bidrar till energieffektivitet inomhus elektriska installationer. Kablar installerade i dessa anläggningar erbjuder endast ett marginellt bidrag till att uppnå övergripande mål.

REACH – Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals

Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (reach) är ett EU-harmoniserande verktyg för kemikaliehantering som trädde i kraft 2007.

Reach-förordningen innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder. Du som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter i EU/EES behöver följa de regler som gäller för din verksamhet. Förordningen innehåller även regler som du som användare av kemiska produkter måste förhålla dig till.

Reach kräver bedömning av alla befintliga och nya ämnen på ett harmoniserat sätt. Det syftar också till att förbättra informationsflödet i leveranskedjan för att se till att kemikalier kan hanteras säkert av användarna. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors, driver en central informationsdatabas om kemikalier och administrerar genomförandet av REACH krav, samt godkännanden och begränsningsprocedurer.

Om ämnen används som REACH registret uppger som farliga registreras detta i Skip-registret.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

RoHS-direktkivet (direktiv 2011/65/EU) begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Direktivet begränsar sex farliga ämnen i vissa elektriska och elektroniska produkter . Ytterligare ämnen är under övervägande.

Länkar

Naturvårdsverket, ansvarar för REACH
Kemikalieinspektionen KEMI, ansvarar för RoHS