Ekonomisk analys
1 december, 2023

Metallprisernas påverkan på Kabelindustrin

Det senaste året ser vi signifikanta förändringar i metallpriser, särskilt för koppar och aluminium, vilka är kritiska för kabeltillverkning. Selcable har därför bett Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist att analysera de senaste siffrorna.

Jämfört med 2022 har koppar- och aluminiumpriser uppvisat betydande fluktuationer, delvis drivna av förändringar i Kinas ekonomiska politik och globala investeringstrender. Både aluminium (Alu) och koppar (CU) nådde en topp i samband med Rysslands invasion av Ukraina, för att därefter falla tillbaka. När Kina ändrade sin pandemipolicy förra året vid den här tidpunkten kom en kortvarig prisuppgång då Kinas ekonomiska tillväxt tog fart. Därefter har Kinas ekonomi tappat tempo och världsmarknadspriserna fallit tillbaka.

— Både för Alu och CU ligger prisnivån fortfarande högre än under högkonjunkturen 2018-2019. För CU är det omkring 2,5 kr per kg. En förklaring till detta är i allmänhet högre energipriser samt osäkerhet rörande global energipolitik, säger Bengt Lindqvist.

Prissvängningar har direkt inverkan på kabelindustrins kostnadsstruktur. Höjda metallpriser leder till ökade materialkostnader, vilket i sin tur pressar marginalerna för tillverkare. Intressant nog, visar statistiken att parallella prisförändringar ägt rum för nickel (Ni) och zink (Zn), vilket antyder en bredare marknadsdynamik påverkad av globala ekonomiska förhållanden.

— Priset på Nickel och Zink har minskat i mycket hög omfattning sedan Ukrainakriget inleddes. Ni inte långt ifrån samma nivå som under högkonjunkturen 2018–2019, Zn klart lägre både räknat i USD. Visserligen har global fordonsindustri kommit tillbaka efter en period av komponentstörningar men produktionsvolymerna har ännu inte nått upp till nivåerna från 2018/2019. Därutöver har efterfrågan på rostfritt från vitvaru- och livsmedelsindustrin minskat som följd av hushållens minskade slutefterfrågan på dessa varor är på eller lägre, förklarar Bengt Lindqvist.

Vidare påverkar den växande tekniksektorn metallpriserna genom ökad efterfrågan. Med Sverige som en växande hubb för teknologiska investeringar, kan en ökad efterfrågan på metaller förväntas, vilket ytterligare kan påverka priserna.

— Visserligen är Sverige en liten global spelare vad gäller förbrukning av metaller, men globalt sett kan vi räkna med att en inriktning mot den gröna omställningen kan få en effekt. Samtidigt kommer världsmarknadspriserna på medellång sikt i hög grad påverkas av Kinas ekonomiska tillväxt som numera är en skugga av sitt forna jag vilket i frånvaro av exceptionella ekonomiska chocker håller tillbaka efterfrågan.

Global inflationstakt har avtagit relativt omfattande och i takt med den förväntas räntesänkningar följa. Innan inflationsmålen är uppfyllda och räntorna krupit ner räknar inte Bengt med något tryck upp på metaller.

— Just nu har världsekonomin särskilt för EU, USA och Japan åkt på en rejäl räntechock som påverkat tillväxten negativt, särskilt hushållens konsumtion av livsmedel, räntekänsliga varaktiga varor samt bostadsbyggande.

Det slutliga rådet från ekonomen blir därför att kabeltillverkare måste navigera i denna dynamiska miljö med strategier för att hantera råvarukostnader. Bifogad rapport belyser vikten av att förstå dessa komplexa samband och anpassa affärsstrategier därefter.

— Framtiden för metallmarknaden är osäker, och det är viktigt för företag att ständigt övervaka marknaden och anpassa sina inköpsstrategier för att förbli konkurrenskraftiga, avslutar Bengt.

Ta del av samtliga grafer här.