REACH

REACH står för " registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier " ( REACH ).

Reach-förordningen (1907/2006/EG ) är EU – harmoniserade verktyg för kemikaliehantering, inklusive säker användning. REACH-förordningen 1907/2006 trädde i kraft den 1 juni 2007, samtidigt som de skyldigheter – på vissa villkor – var tillämpliga i ett senare skede. Nu är det helt på plats men antalet ämnen som lämnats in till godkännande och begränsning (två av Reach skyldigheter) kommer att steg för steg öka enligt definierad godkännanderegler med främst ECHA och medlemsstaterna involverade. Observera att en grundläggande nivå av förpliktelse (Registrering krav) är tillämplig på alla ämnen, med vissa särskilda undantag (förtecknas i REACH bilaga IV och V).

Reach kräver bedömning av alla befintliga och nya ämnen på ett harmoniserat sätt. Det syftar också till att förbättra informationsflödet i leveranskedjan för att se till att kemikalier kan hanteras säkert av användarna. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors, driver en central informationsdatabas om kemikalier och administrerar genomförandet av REACH krav, samt godkännanden och begränsningsprocedurer.

Införandet kräver en omfattande kontroll av respektive ämneslistor för att identifiera konsekvenser för kabeltillverkare. Europacables medlemmar kommer att uppdateras regelbundet om status och vid behov samordnas samråd med berörda parter.